Other

2021 Subject Index

Turk J Colorectal Dis 2021;31(4):0-0

Abdominal abscesses/Abdominal apse49
Acute appendicitis/Akut apandisit65, 105, 198
Acute diverticulitis/Akut divertikülit300
Acute diverticulitis/Kolonik divertikülit49
Advanced histological features/İleri histolojik özellikler224
Advanced stage/İleri evre174
AI/YZ99
Anal bleeding/Anal kanama316
Anal canal tumor/Anal kanal tümör275
Anastomosis stenosis/Anastomoz darlığı116
Anastomotic leakage/Anastomoz kaçağı182
Angiomyolipoma/Anjiyomiyolipom340
Anorectal trauma/Anorektal travma204
Appendicitis/Apandisit336
Appendix tumor/Apendiks tümörü272
Appendix/Apendiks129
Assessment/Değerlendirme99
Baccalaureate/Lisans öğrencisi109
Bowel perforation at laparoscopy diagnosis/Laparoskopiyi takiben gelişen bağırsak perforasyonunun tanısı62
Burnout/Tükenmişlik252
C-reactive protein to albumin ratio/C-reaktif albümin oranı35
Chemotherapy/Kemoterapi182
Cholecystoduodenal fistula/Kolesistoduodanal fistül72
Colectomy/Kolektomi322
Collision tumor/Kollüzyon tümör129
Colon cancer/Kolon kanseri122, 210, 322
Colon/Kolon239
Colonic lipoma/Kolonik lipom160
Colonoscopy/Kolonoskopi49, 174, 230
Colorectal adenocarcinoma/Kolorektal adenokarsinom174
Colorectal anastomosis/Kolorektal anostomoz170
Colorectal cancer/Kolorektal kanser1, 35, 56, 239
Colorectal malignancy/Kolon kanseri136
Colorectal surgery/Kolorektal cerrahi80, 246, 281
Colorectal/Kolorektal99
Colostomy/Kolostomi136, 149
Comfort/Konfor286
Complete mesocolon excision/
Komplet mezokolik eksizyon345
Complex perianal fistula/Karmaşık perianal fistül82
Complex perianal fistula/Kompleks perianal fistül343
Complication/Komplikasyon20, 163, 286, 309
Computed tomography/Bilgisayarlı tomografi76
Concurrent laparoscopy/Eş zamanlı laparoskopi340
Conversion/Açığa geçiş198
COVID-19/COVID-1913
Crypto-glandular anal fistula/Kripto-glandüler anal fistül156
Curettage/Küretaj82
Data/Veri99
Dearterialization/Dearterialization31
Defunctioning stoma/Saptırıcı stoma116
Desmoid tumor/Desmoid tümör272
Diagnostic laparoscopy/Tanısal laparoskopi336
Diffusion/Difüzyon191
DISCERN/DISCERN261
Diverticular disease/Divertiküler hastalık43
Dog ears/Dog ears170
Double-stapling technique/Çift stapler tekniği170
Early onset/Erken başlangıç174
Emergent surgery/Acil cerrahi198
Endoanal USG/Endoanal USG343
Enterobius vermicularis/Enterobius vermicularis105
Enterolithotomy/Enterolitotomi72
Epiploic appendicitis/Epiploik apandisit336
Experience/Deneyim109
Familial adenomatous polyposis/Familial adenomatozis polipozis330
Flavonoid/Flavonoid316
Gallstone/Safra taşı72
Ganglioneuroma/Ganglionöroma268
General surgery training/Genel cerrahi eğitimi13
General surgery/Genel cerrahi252
Generalized peritonitis/Jeneralize peritonit300
Goligher’s classification/Goligher sınıflandırması279
Gossypiboma/Gossipiboma163
GQS/GQS261
Hartmann procedure/Hartmann prosedürü300
Harttmann/Hartmann309
Hemorrhoid/Hemoroid261
Hemorrhoidal artery ligation/Hemoroidal arter ligasyonu277
Hemorrhoidal disease/
Hemoroidal hastalık31, 217, 277, 279, 316
Hemorrhoidopexy/Hemoroidopeksi277
Hernia/Fıtık149
Hinchey III and IV/Hinchey III ve IV300
Horseshoe fistula/Atnalı fistül343
Hospital volume/Hastane volümü210
Hypoalbuminemia/Hipoalbunemi25
Ileal pouch-anal anastomosis/İleal poş-anal anastomoz330
Ileostomy/İleostomi136
Incisional hernia/İnsizyonel fıtık149
Incomplete colonoscopy/İnkomplet kolonoskopi230
Intestinal mass/İntestinal kitle268
Intestinal obstruction/İntestinal obstrüksiyon163
Intraabdominal mass/Karın içi kitle272
Intraperitoneal fibromatosis/İntraperitoneal fibromatoz272
Intussusception/İntususepsiyon160
JAMA/JAMA261
Konstipation/Konstipasyon88
Laparoscopic appendectomy
/Laparoskopik apendektomi198
Laparoscopic right hemicolectomy/
Laparoskopik sağ hemikolektomi160
Laparoscopic surgery/Laparoskopik cerrahi166, 340
Laparoscopy/Laparoskopi13, 239
Laparotomy/Laparotomi13
Laser hemorrhoidoplasty/Lazer hemoroidoplasti279
Laser/Lazer31
Lipomatous tumour/Lipomatöz tümör76
Localy invasion/Lokal invazyon345
Low anterior resection/Aşağı anterior rezeksiyon116
Magnetic resonance imaging/
Manyetik rezonans görüntüleme76
Management/Yönetim204
Maslach Burnout Inventory/
Maslach Tükenmişlik Envanteri252
Medical treatment/Medikal tedavi336
Methylene blue injection/Metilen mavisi enjeksiyonu84
Microsinusectomy/Mikrosinüsektomi286
Miles operation/Mil operasyonu275
Minnesota Satisfaction Questionnaire/
Minnesota Memnuniyet Anketi252
Mortality/Mortalite25
MPV/MPV65
MR/MR191
mSIS/mSIS56
Myelolipoma/Miyelolipom76
Neoadjuvant chemoradiation/
Neoadjuvan kemoradyoterapi291
Neuroendocrine tumor/Nöroendokrin tümör129
Neurogenic tumor/Nörojenik tümör268
Neutrophil: lymphocyte ratio/Nötrofil: lenfosit oranı1
NLR/NLR56
NOSE/NOSE86
Nursing student/Hemşirelik öğrencisi109
Obstructe defecation/Obstrükte defekasyon88
Ostomy/Ostom109
Ostomy/Ostomi246, 309
Parasite/Parazit105
Pathological staging/Patolojik evreleme239
Pelvic exenteration/Pelvik ekzantrasyon20
Pelvic floor diseases/Pelvik taban hastalıkları88
Pelvis/Pelvis76
Perianal itching/Perianal kaşıntı84
Peritoneal reflection/Peritoneal refleksiyon291
Platelet-rich plasma/Plateletten zengin plazma156
Platelet-to-lymphocyte ratio/Platelet-lenfosit oran198
PLR/PLR56
Pneumoperitoneum post laparoscopy surgery/
Laparoskopi sonrası pnömoperitoneum62
Polyp/Polip224
Poor lynph node dissection/
Yetersiz lenf nodu disseksiyonu322
Porcine-derived paste/Domuzdan elde edilen macun156
Postoperative complication/Postoperatif komplikasyon35
Postoperative outcomes/Postoperatif sonuçlar210
Pre-operative/Ameliyat öncesi99
Primary anastomosis/Primer anastomoz300
Prognostic factor/prognostik faktör122
Pruritus ani/Pruritus ani84
Quality of life/Yaşam kalitesi246
Quality/Kalite261
Radiology for post laparoscopy complication/Laparoskopi sonrası komplikasyon için radyolojik inceleme62
Radiotherapy/Radyoterapi182
RDW/RDW65
Rectal adenoma/Rektal adenom143
Rectal cancer/Rektal kanser166, 191
Rectal cancer/Rektum kanser20
Rectal foreign body/Rektal yabancı cisim204
Rectocele/Rektosel88
Rectum cancer/Rektum kanseri86, 182
Rectum length/Rektum uzunluğu291
Recurrence/Nüks20
Resection/Rezeksiyon25
Restorative proctocolectomy/
Restoratif proktokolektomi330
Return to work/İşe dönüş286
Right hemicolectomy/Sağ hemikolektomi345
Risk factors/Risk faktörleri217
Robotic LAR/Robotik LAR86
Robotic surgery/Robotik cerrahi275
Rubber band ligation/Lastik band ligasyonu316
Screening strategies/Tarama stratejileri174
Seasonal change/Mevsimsel değişim43
Sensitivity/Sensivite65
Seton/Seton82
Sigmoid colon tumor/Sigmoid kolon tümörü340
Sigmoid take-off/Sigmoid take-off291
Single-incision laparoscopic surgery port/
Transanal minimal invaziv cerrahi143
Single-port/Tek port149, 166
Size/Boyut224
Small bowel perforation/İnce bağırsak perfosyonu25
Smartphone/Akıllı telefon217
Social media/Sosyal media80
Some4surgery/Ameliyat80
Specificity/Spesivite65
Sponge port/Sünger port166
Stage/Evre56
Stoma/Stoma25, 136, 246
Surgery/Cerrahi239
Surgical treatment/Cerrahi tedavi43
Survival/Sağkalım1, 20, 122
Syrian patients/Suriyeli hastalar230
TAMS/TAMİS143
Terminology/Terminoloji281
Transanal total mesorectal excision/
Transanal total mezorektal eksizyon166
Tumor stage/Tümör evresi239
Turkey/Türkiye252
Ulcerative colitis/Ülseratif kolit330
Ventral/surgery/Ventral/cerrahi149
Workshop report/Çalıştay raporu281
YouTube™/YouTube™261