ENG
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Cilt: 28 Sayı: 4 (2018)
 
Kolorektal Kanser Cerrahisi Sonrası Cerrahi Alan Enfeksiyonu Gelişimi için Prediktif Faktörler [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(2): 61-68 | DOI: 10.4274/tjcd.78055  

Kolorektal Kanser Cerrahisi Sonrası Cerrahi Alan Enfeksiyonu Gelişimi için Prediktif Faktörler

Oğuz Uğur Aydın, Lütfi Soylu
Güven Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada kolorektal kanser nedeniyle opere edilen hastalarda cerrahi alan enfeksiyonu gelişmesine predispozisyon yaratan faktörler ve kesim değerleri ortaya konmak istenmiştir.
Yöntem: 2015-2017 yılları arasında hastanemiz genel cerrahi bölümünde kolorektal kanser nedeniyle acil ya da elektif olarak opere edilmiş 86 hastaya ait datalar retrospektif olarak incelendi. Hastalara ait; yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi, Amerikan Anestezistler Derneği (ASA) skoru, kronik akciğer hastalığı varlığı, hematokrit (Hct) seviyeleri, albümin düzeyi, operasyon süresi, hastalığın lokalizasyonu (kolon ya da rektum), operasyonda kolostomi ya da ileostomi açılıp açılmadığı, hiperglisemi varlığı, cerrah volümünün; yüzeyel ya da derin cerrahi alan enfeksiyonu gelişimini etkileyip etkilemediğinin değerlendirilmesi amaçlandı.
Bulgular: Cinsiyet ve vücut kitle indeksi dışında kalan tüm parametrelerin cerrahi alan enfeksiyonu gelişmesinde anlamlı olduğu tespit edildi. Yaş için; 63,5, operasyon süresi için; 167,5 dakika, albümin için; 3,05 ve Hct için de; 33,15 kesim değeri olarak bulundu.
Sonuç: Altmış üç buçuk yaşın üzerinde, ameliyatı 167,5 dakikadan daha uzun süren, ameliyat öncesi albümin değeri 3,05’in ve Hct değeri 33,15’in altında olan hastalarda ameliyat sonrası cerrahi alan enfeksiyonu gelişme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünmekteyiz. Eğer kolorektal kanser nedeniyle opere edilecek hastalar; diyabetik, ASA 3 risk grubunda, ameliyat sırasında saptırıcı ileostomi ya da kolostomi açılmış, kronik akciğer hastalığına sahip, kanser rektumda yerleşmiş ve postop yapılan sınıflamada hastalığın evre 3 olduğu tespit edilmiş ise yukarıdaki kesim değerleri ile beraber değerlendirilerek hastada yüzeyel ya da derin cerrahi alan enfeksiyonu gelişme ihtimalinin yüksek olduğunu akılda tutmak ve enfeksiyona ait belirti ve bulguları iyi değerlendirmek gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser, cerrahi alan enfeksiyonu, prediktif değer


Predictive Factors for the Development of Surgical Site Infection After Colorectal Cancer Surgery

Oğuz Uğur Aydın, Lütfi Soylu
Güven Hospital, Clinic of General Surgery, Ankara, Turkey

Aim: In this study, we aimed to determine the predisposing factors and cut-off values for surgical site infection in patients who were operated for colorectal cancer.
Method: We retrospectively analyzed data of 86 patients who were operated for colorectal cancer in our general surgery department in between 2015 and 2017. Age, gender, body mass index, American Society of Anesthesiologists (ASA) score, presence of chronic pulmonary disease, hematocrit (Hct) levels, albumin level, surgery duration, disease location (colon or rectum), presence or absence of ileostomy or colostomy in operation, presence of hyperglycemia, and surgeon volume were evaluated for associations with the development of superficial or deep surgical site infection.
Results: All parameters were found to be significant for the development surgical site infection except sex and body mass index. Cut-off values were 63.5 years for age, 167.5 minutes for surgery duration, 3.05 g/dL for albumin, and 33.15% for Hct.
Conclusion: We believe that the probability of surgical site infection after colorectal cancer surgery is high in patients who are older than 63.5 years, who had surgery longer than 167.5 minutes, and whose albumin level was below 3.05 g/dL and Hct was below 33.15% preoperatively. If patients operated for colorectal cancer are hyperglycemic, are in the ASA 3 risk group, undergo diverting ostomy during the surgery, have chronic lung diseases, or have rectal or classification stage 3 cancer, they should be evaluated in consideration of the above cut-off points, keeping in mind that these patients are at a high risk of developing superficial or deep surgical site infection, and they should monitored carefully for signs and symptoms of infection.

Keywords: Colorectal cancer, surgical site infection, predictive value


Oğuz Uğur Aydın, Lütfi Soylu. Predictive Factors for the Development of Surgical Site Infection After Colorectal Cancer Surgery. Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(2): 61-68

Sorumlu Yazar: Oğuz Uğur Aydın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
Hızlı Arama


 
Copyright © 2019 Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi LookUs & OnlineMakale