ENG
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Cilt: 28 Sayı: 4 (2018)
 
Kolorektal Kanserlerde Rezeksiyon Metodunun Sonuçlara Etkisi: Konversiyon Önemli mi? [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2017; 27(4): 134-141 | DOI: 10.4274/tjcd.65982  

Kolorektal Kanserlerde Rezeksiyon Metodunun Sonuçlara Etkisi: Konversiyon Önemli mi?

Umut Eren Erdoğdu, Hacı Murat Çaycı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Bursa, Türkiye

Amaç: Çalışmamızda kolorektal kanserlerde laparoskopiden açığa konversiyon ve diğer yöntemlerin (laparoskopi ve açık cerrahi) kısa ve uzun dönemde sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Kolorektal kanser nedeniyle aynı merkezde elektif opere edilen 98 hastanın medikal verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalar rezeksiyon metoduna göre laparoskopi (n=44), açık (n=43) ve konversiyon (n=11) olarak üç gruba ayrıldı. Gruplarda hastaların demografik özellikler, komorbidite varlığı, tümörün kolonik yerleşimi, kolonoskopide geçiş özellikleri, preoperatif metastaz, rezeksiyon tipi, morbidite ve mortalite, lenf bezi metastazı ve hastalık evresi, takip süreleri, nüks ve genel sağkalım verileri kaydedildi ve karşılaştırıldı.
Bulgular: Morbidite en sık konversiyon grubunda (%63,6) olduğu görüldü (p=0,012). Morbidite alt grup analizleri yapıldığında laparoskopi ve open cerrahi grupları arasında istatistiksel farklılık bulunmazken (p=0,752); konversiyon grubunda morbidite görülme oranı hem laparoskopi grubundan hem de open cerrahi grubundan istatistiksel olarak daha yüksek bulundu (sırasıyla p=0,009 ve p=0,025). Takip döneminde nüks laparoskopi grubunda 2 (%4,50) hastada, open cerrahi grubunda 2 (%4,50) hastada görüldü. Konversiyon grubunda hastalık nüksü görülmedi. Bir, iki ve üç yıllık sağkalım açısından gruplar arasında farklılık görülmedi.
Sonuç: Kolorektal kanserlerde erken dönemde konversiyon uygulanan hastalarda morbidite daha sık görülmekte; ancak kısa ve uzun dönem onkolojik sonuçlarda rezeksiyon metodları arasında farklılık bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser, laparoskopi, açık cerrahi, konversiyon


The Effect of Resection Methods on Outcomes in Colorectal Cancers: Does Conversion Matter?

Umut Eren Erdoğdu, Hacı Murat Çaycı
University of Health Sciences, Bursa Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Bursa, Turkey

Aim: In this study, we aimed to evaluate the short- and long-term outcomes of patients undergoing conversion from laparoscopy to open surgery compared to other methods (laparoscopy and open surgery).
Method: The data of 98 patients who underwent elective surgery due to colorectal cancer in a single center were retrospectively analyzed. Based on the resection method, patients were divided into three groups: laparoscopy (n=44), open (n=43), and conversion (n=11). The demographic characteristics, comorbidity, colonic localization, colonic transit properties, preoperative metastasis, resection type, morbidity and mortality, lymph node metastasis, stage, follow-up duration, recurrence, and overall survival data were recorded and compared.
Results: The morbidity incidence was highest in the conversion group (63.6%) (p=0.012). There was no statistical difference in the morbidity subgroup analyses between laparoscopy and open surgery groups (p=0.752), whereas the incidence of morbidity in the conversion group was statistically higher than both the laparoscopy and open surgery groups (p=0.009 and p=0.025, respectively). During follow-up, recurrence was observed in two patients (4.50%) in the laparoscopy group and in two patients (4.50%) in the open surgery group. There was no difference in one, two, and three-year survival rates among the three groups.
Conclusion: In colorectal cancers, morbidity is observed more frequently in patients in the early stage of the disease who undergo conversion; however, with regard to short- and long-term oncological outcomes, there is no difference between resection methods.

Keywords: Colorectal cancer, laparoscopy, open surgery, conversion


Umut Eren Erdoğdu, Hacı Murat Çaycı. The Effect of Resection Methods on Outcomes in Colorectal Cancers: Does Conversion Matter?. Turk J Colorectal Dis . 2017; 27(4): 134-141

Sorumlu Yazar: Umut Eren Erdoğdu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
Hızlı Arama


 
Copyright © 2019 Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi LookUs & OnlineMakale