ENG
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Cilt: 28 Sayı: 4 (2018)
 
Kolorektal Kanserlerde Kan Grubu Özellikleri [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(2): 76-79 | DOI: 10.4274/tjcd.00378  

Kolorektal Kanserlerde Kan Grubu Özellikleri

Şahin Kahramanca1, Turgut Anuk2, Ali Cihat Yıldırım1, Oskay Kaya3
1Kars Harakani Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kars, Türkiye
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kars, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Kolorektal kanserler (KRK) tüm dünyada 3. en sık görülen kanser tipidir. Tümör lokalizasyonu en fazla rektosigmoid bölge yerleşimlidir. Etiyolojisinde yaş, coğrafi özellikler, aile öyküsü, obezite, diyet, malignite öyküsü gibi birçok faktör rol oynamaktadır. Çalışmamızda mide kanseri etiyolojisinde rol oynayan kan grubu özelliklerinin, kolorektal kanser etiyolojisi üzerine etkisini ortaya koymayı amaçladık.
Yöntem: KRK tanısı ile tarafımızdan opere edilen ve dış merkezlerde opere edilip merkezlerimizde takip altında olan hastaların dosyaları retrospektif incelendi. Hastaların; yaş, cinsiyet, histopatolojik TNM (tümör, lenf nodu tutulumu ve metastaz varlığı) evreleri, tümörlü kolon segmentleri, hastaların ABO kan grupları ve Rh antijenleri incelendi.
Bulgular: Çalışmamızdaki hastaların 265’inde (%54,5) lenf nodu pozitifliği, 53’ünde (%10,9) karaciğer metastazı tespit edildi. En sık tümör yerleşimi rektum (n=203) idi. Kan grubu ve Rh antijen alt grupları incelendiğinde; 253 hastada (%52,1) A kan grubu, 115 hastada (%23,7) B kan grubu, 78 hastada (%16) O kan grubu ve 40 hastada (%8,2) AB kan grubu saptanırken, 370 hastada (%76,1) Rh antijeni pozitif olarak tespit edildi. A (+) kan grubuna sahip hastalarda kolon kanseri görülme sıklığının anlamlı olduğu gözlendi (p<0,001).
Sonuç: Birçok etiyolojik faktörün risk faktörü olarak kabul edildiği kolorektal kanserlerde, genetik çalışmalara ihtiyaç olmakla birlikte, A (+) kan grubunun mide kanserinde olduğu gibi risk faktörü olduğu sonucuna ulaştık.

Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser, ABO kan grubu, Rh antijeni


Blood Group Characteristics in Colorectal Cancers

Şahin Kahramanca1, Turgut Anuk2, Ali Cihat Yıldırım1, Oskay Kaya3
1Kars Harakani State Hospital, Clinic of General Surgery, Kars, Turkey
2Kafkas University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Kars, Turkey
3University of Health Sciences, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training and Research Hospital, Clinic of General Surgery, Ankara, Turkey

Aim: Colorectal cancer (CRC) is the third most common cancer in the world. Tumors are most commonly located in the rectosigmoid region. There are many factors in the etiology such as age, geographical features, family history, obesity, diet, and history of malignancy. In the present study, we aimed to determine the effect of blood group characteristics, which play a role in the etiology of stomach cancer, on the etiology of CRC.
Method: We retrospectively reviewed the files of patients who were diagnosed with CRC and operated in our center or at other centers and were followed postoperatively at our centers. Age, gender, histologic TNM stage (tumor, lymph node involvement, and metastasis), tumor-bearing colon segment, ABO blood group, and Rh antigen were examined from the patients’ records.
Results: There were 265 (54.5%) patients with lymph node involvement and 53 (10.9%) with liver metastasis. The most common tumor location was the rectum (n=203). When the blood group and Rh antigen subgroups were examined, blood group A was detected in 253 patients (52.1%), blood group B in 115 patients (23.7%), blood group O in 78 patients (16%), and blood group AB in 40 patients. The incidence of colon cancer was found to be significant in patients with A (+) blood group (p<0.001).
Conclusion: As in stomach cancer, our findings show that the A (+) blood group is a risk factor in colorectal cancers, which have multifactorial etiology. Further genetic studies are needed.

Keywords: Colorectal cancer, ABO blood group, Rh antigen


Şahin Kahramanca, Turgut Anuk, Ali Cihat Yıldırım, Oskay Kaya. Blood Group Characteristics in Colorectal Cancers. Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(2): 76-79

Sorumlu Yazar: Şahin Kahramanca, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
İngilizce Tam Metin
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


 
Hızlı Arama


 
Copyright © 2019 Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi LookUs & OnlineMakale