TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
Our Experience with Stapled Hemoeehoidopexy [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2007; 17(3): 140-144

Our Experience with Stapled Hemoeehoidopexy

Ünal Sabancı1, İbrahim Öğün2, Gültekin Candemir2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Van
2Ankara Mevki Asker Hastanesi Genel Cerrahi Servisi, Ankara

INTRODUCTION: Stapled hemorrhoidopexy(SH) has became a popular treatment for the treatment of Grade III and IV hemorrhoids after Dr. Longo’s introducing the technique in 1998. We evaluated the effectiveness and the complications of SH in this study.
METHODS: 175 patients who undeewent SH between the years June 1999- April 2006 were included to this study. We observed postoperative pain, hospital stay, early and late postoperative complications.
RESULTS: Thirteen patients (7.4%) had various complications. Bleeding (1.1%,), hematoma (2.3%), severe pain (1.1%) were observed as early compliacations. Late postoperative complications were; anal fissure (2.3%) and recurrence (1.7%). Bleeding was treated by suture, hematomas by conservative medical treatment, and fissures were treated by sphincterotomy. We operated the recurrent cases either by stapler or conventional surgical techniques.
DISCUSSION AND CONCLUSION: SH is a safe and reproducible hemorrhoidopexy technique. It is an effective and preferable technique for Grade III and IV hemorrhoidal disease, since the patients have less postoperative pain, less hospital stay and early return to their normal activities.Stapler Hemoroidopeksi Deneyimlerimiz

Ünal Sabancı1, İbrahim Öğün2, Gültekin Candemir2
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Van
2Ankara Mevki Asker Hastanesi Genel Cerrahi Servisi, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Stapler hemoroidopeksi (SH) Dr. Longo’nun 1998’te tekniği tanıtmasından sonra Grade III ve IV hemoroidlerin tedavisinde popüler bir tedavi yöntemi olmuştur. Biz bu çalışmada SH’nin etkinliği ve komplikasyonlarını inceledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Haziran 1999 ile Nisan 2006 tarihleri arasında stapler hemoroidopeksi uyguladığımız 175 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Biz bu çalışmamızda, hastalarımızdaki postoperatif ağrı, hastanede kalış süresi, erken ve geç dönem komplikasyonları inceledik.
BULGULAR: Onüç hastada (%7.4) değişik komplikasyonlar görüldü. Erken komplikasyon olarak kanama (%1.1), hematom (%2.3), şiddetli ağrı (%1.1) görüldü. Geç komplikasyon olarak anal fissür (%2.3) ve hemoroidal hastalık nüksü (%1.7) saptandı. Kanamalar sütür ile kontrol edildi. Hematomlar konservatif yöntemle, fissürler sfinkterotomi ile tedavi edildi. Nüks olgular ya tekrar stapler ile ya da konvansiyonel cerrahi yöntemlerle tedavi edildi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Stapler hemoroidopeksi tekniği güvenilir ve tekrarlanabilir bir hemoroid tedavi tekniği olup, postoperatif ağrının az olması, hastanede kalış süresinin kısalığı ve kişilerin normal aktivitelerine erken dönmeleri bakımından Grade III ve IV hemoroidlerin tedavisinde etkin ve tercih edilebilir bir tedavi seçeneğidir.Ünal Sabancı, İbrahim Öğün, Gültekin Candemir. Our Experience with Stapled Hemoeehoidopexy. Turk J Colorectal Dis . 2007; 17(3): 140-144

Corresponding Author: Ünal Sabancı, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale