TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
Superficial Surgical Site Infection after Colorectal Surgery: Targeting High-Risk Patients Increases The Efficacy of Prevention Bundles [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(1): 9-17 | DOI: 10.4274/tjcd.82474  

Superficial Surgical Site Infection after Colorectal Surgery: Targeting High-Risk Patients Increases The Efficacy of Prevention Bundles

Ahmet Rencüzoğulları1, Joseph A. Trunzo2, Jon D. Vogel2, Dilara Khoshknabi2, Luca Stocchi2, Emre Görgün2
1Cleveland Clinic, Department of Colorectal Surgery, Ohio, USA; Çukurova University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Adana, Turkey
2Cleveland Clinic, Department of Colorectal Surgery, Ohio, USA

Aim: Applying prevention bundles to all patients to reduce surgical site infections (SSI) after colorectal surgery is expensive and has minimal success. The aim of this study was to identify factors associated with high-risk of superficial SSI and to assess the impact of prevention measures on high-risk patients.
Method: Between January 2010 and February 2014, patients who underwent colorectal surgical procedures were separated into the pre-bundle period (January 2010-July 2012) and bundle period (August 2012-February 2014). Factors associated with superficial SSI risk were evaluated. Pre-bundle and bundle patients were categorized in deciles from low- to high-risk using a risk model. The impact of prospectively introduced protective measures was assessed in the bundle patients with multivariate modeling and frequency-matched analysis.
Results: There were 2.535 pre-bundle patients who underwent ileocolic (19.1%), left-sided (46%), and pelvic (34.9%) procedures. Overall superficial SSI rate was 10.7%. Four patient-related factors and five procedure-related factors were found to be significantly associated with superficial SSI on unadjusted analysis. Comparison of pre-bundle patients on whom the risk model was built and the bundle patients used in the risk assessment showed significant decrease in superficial SSI rates (10.6% to 3.2%, p<0.001). Frequency matched analysis demonstrated a significant reduction in superficial SSI from pre-bundle to bundle patients (13.1 to 4.2%, p<0.001). Among the risk deciles in bundle patients, the reduction from the average predicted risk to the observed superficial SSI rate was most evident among the high-risk groups.
Conclusion: Preventive strategies specifically aimed at patients with the highest risk for superficial SSI after colorectal surgery resulted in the highest reduction. Considering the variability of SSI rates, collaborative and targeted policies are critical to ensure efficacious and potentially cost-effective strategies.

Keywords: Superficial surgical site infection, prevention bundle, colorectal surgery, high-risk patients


Kolorektal Cerrahi Sonrası Yüzeyel Cerrahi Alan Enfeksiyonu: Yüksek Riskli Hastaların Hedeflenmesi Önlem Demeti Etkinliğini Arttırır

Ahmet Rencüzoğulları1, Joseph A. Trunzo2, Jon D. Vogel2, Dilara Khoshknabi2, Luca Stocchi2, Emre Görgün2
1Cleveland Clinic, Department of Colorectal Surgery, Ohio, USA; Çukurova University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Adana, Turkey
2Cleveland Clinic, Department of Colorectal Surgery, Ohio, USA

Amaç: Kolorektal cerrahi sonrası cerrahi alan enfeksiyonlarını (CAE) azaltmak için hazırlanan önlem paketlerinin tüm hastalara uygulanması pahalı olup minimal başarıya sahiptir. Bu çalışmada yüksek riskli yüzeyel CAE’leri ile ilişkili faktörler ve koruyucu önlemlerin yüksek riskli hastalardaki etkinliğini değerlendirmek amaçlanmıştır.
Yöntem: 2010 Ocak ve 2014 Şubat tarihleri arasında kolorektal eksizyon uygunlanan hastalar önlem demeti öncesi (2010 Ocak-2012 Ağustos) ve demet dönemi (2012 Ağustos-2014 Şubat) olmak üzere identifiye edildi. Yüzeyel CAE riski ile ilişkili faktörler değerlendirildi. Demet öncesi ve demet dönemi periyoduna ait hastalar risk modeli oluşturularak 1/10’luk gruplar şeklinde düşük riskten yüksek riske doğru kategorize edildi. Demet dönemi periyoduna ait hastalara prospektif olarak uygulanan koruyucu önlemlerin etkisi çok değişkenli modelleme ve frekans-eşlemeli analiz ile değerlendirildi.
Bulgular: İleokolik (%19,1), sol taraflı (%46) ve pelvik prosedür (%34,9) yapılan 2535 demet öncesi hasta analiz edildi. Ortalama yüzeyel CAE oranı %10,7 idi. Ayarlanmamış analize göre 4 hasta ilişkili ve 5 prosedür ilişkili faktör yüzeyel CAE ile anlamlı düzeyde ilişkili bulundu. Üzerinde risk modellemesi yapılandırılan demet öncesi ve koruyucu önlemlerin uygulandığı risk değerlendirilmesinde kullanılan demet dönemi periyodu hastaları kıyaslandığında yüzeyel CAE oranlarında anlamlı düşme sağlandı (%10,6’dan %3,2’ye, p<0,001). Frekans-eşlemeli analizinde demet dönemi periyodu hastalarında demet öncesine kıyasla yüzeyel CAE’de anlamlı azalma tespit edildi (%13’ten %4,2’ye, p<0,001). Demet dönemi hastalarına ait her 1/10’luk grupta, predikte edilen ve gözlenen yüzeyel CAE oranlarındaki düşme en belirgin şeklinde yüksek riskli gruplarda mecuttu.
Sonuç: Koruyucu stratejilerin kolorektal cerrahi sonrası yüzeyel CAE için yüksek risk barındıran hastaları hedeflemesi CAE oranında en fazla oranda azalma ile sonuçlanmıştır. CAE’lerin karmaşık natürü düşünüldüğünde işbirliği ile yapılan ve hedeflenmiş tedbirlerin uygulanması, etkili ve potansiyel olarak maliyet etkin stratejilerin sağlanmasında kritik öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Yüzeyel cerrahi alan enfeksiyonları, önlem demeti, kolorektal cerrahi, yüksek riskli hastalar


Ahmet Rencüzoğulları, Joseph A. Trunzo, Jon D. Vogel, Dilara Khoshknabi, Luca Stocchi, Emre Görgün. Superficial Surgical Site Infection after Colorectal Surgery: Targeting High-Risk Patients Increases The Efficacy of Prevention Bundles. Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(1): 9-17

Corresponding Author: Ahmet Rencüzoğulları, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale