TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
Timing of Hartmann’s Colostomy Reversal and Necessity of Mechanical Bowel Preparation in Patients Undergoing Urgent Left-sided Colonic Surgery [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2007; 17(2): 82-87

Timing of Hartmann’s Colostomy Reversal and Necessity of Mechanical Bowel Preparation in Patients Undergoing Urgent Left-sided Colonic Surgery

Alper Akcan, Erdoğan Sözüer, Hızır Akyıldız, Can Küçük, Mehmet Çetin
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, KAYSERİ

INTRODUCTION: Timing for colostomy closure and mechanical bowel preperation (MBP) need are still controversial in patients who had urgent Hartmann’s colostomy (HC) for leftsided colon diseases. In this study we aimed to investigate the timing and MBP need in these emergent operations.
METHODS: A total of 112 patients who had HC and after closure between January 2000 and May 2007 were the study group. Patients were divided into four groups according to timing for colostomy closure. Group 1 had HC in first 60 days, group 2 in 61 to 120 days, group 3 in 121 to 180 days, finally group 4 in more than 180 days.
RESULTS: Mean age of group 4 was significantly different from other groups (p=0.001),but sex, concomitant diseases and neoplastic courses were not different (p>0.05). The most often complications were pulmonary ones, and wound infections were the most often surgical complications. Medical and surgical complication rates of the groups were not different (p>0.05). When compared, the durations of intensive care unit (ICU) stay were not statistically different (p>0.05), but mean total hospital time was longer in group 4 than groups 1 and 2 (p>0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our results show that colostomy closure can be performed in less than two months without MBP. Our patient groups were non-homogenous and study is retrospective, so prospective and randomised studies should be performed on this subject.

Keywords: Hartmann’s colostomy, timing, mechanical bowel preparation


Sol Kolon Patolojileri Nedeniyle Hartmann Kolostomi Uygulanan Olgularda Kolostomi Kapatılması İçin Geçmesi Gereken Sürenin Önemi ve Mekanik Barsak Temizliğinin Gerekliliği

Alper Akcan, Erdoğan Sözüer, Hızır Akyıldız, Can Küçük, Mehmet Çetin
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, KAYSERİ

GİRİŞ ve AMAÇ: Sol kolon patolojileri nedeniyle uygulanan kolostomilerin ne zaman kapatılacağı ve mekanik barsak temizliği (MBT) gerekliliği hala tartışmalıdır. Bizde çalışmamızda acil cerrahi gerektiren sol kolon patolojileri nedeniyle uygulanan kolostomilerin kapatılması için gerekli olan süreyi ve bu olgularda barsak temizliğinin gerekliliğini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2000 ve Mayıs 2007 tarihleri arasında kolostomi uygulanan ve sonrasında kolostomisi kapatılan 112 hasta çalışmaya alındı. İlk cerrahi ile kolostomi kapatılması arasında geçen süreye göre hastalar 4 gruba ayrıldı. İlk 60 günde kapatılanlar Grup I, 61-120 gün içinde kapatılanlar Grup II, 121-180 gün arasında kapatılanlar Grup III, 181 günden daha sonra kapatılan olgular ise Grup IV olarak sınıflandı.
BULGULAR: Grup IV ile diğer gruplar arasında yaş açısından istatistik olarak anlamlı fark saptanırken (p=0.001) cinsiyet, eşlik eden hastalık ve hastalığın benign yada malign olası yönünden anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Kolostomi kapatılması sonrası en sık solunumsal komplikasyonlar ile karşılaşılırken cerrahi olarak en sık morbidite nedeni yara enfeksiyonu idi. Gruplar arasında gerek medikal gerek cerrahi komplikasyonlar açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Hastalar yoğun bakım ünitesi (YBÜ) ve hastanede kalma süreleri yönünden karşılaştırıldığında YBܒde kalma süreleri arasında anlamlı fark saptanmazken (p>0.05), hastanede kalma süresi Grup IV’te Grup I ve II’den daha uzun bulunmuştur (p<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Elde ettiğimiz sonuçlar Hartmann kolostomi kapatılması işleminin iki aydan daha kısa sürede ve MBT yapılmaksızın uygulanabileceğini göstermiştir. Ancak çalışmamızın retrospektif olması ve homojen bir hasta grubundan oluşmaması en önemli kısıtlayıcı unsurlardır. Bu nedenle uygun yaklaşımın belirlenmesinde ileriye dönük, randomize çalışmalara gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Hartmann kolostomi, zamanlama, mekanik barsak temizliği


Alper Akcan, Erdoğan Sözüer, Hızır Akyıldız, Can Küçük, Mehmet Çetin. Timing of Hartmann’s Colostomy Reversal and Necessity of Mechanical Bowel Preparation in Patients Undergoing Urgent Left-sided Colonic Surgery. Turk J Colorectal Dis . 2007; 17(2): 82-87

Corresponding Author: Alper Akcan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale