TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
Comparison of the Efficacy of Polyethylene Glycol, Sennoside and Sodium Phosphate in Bowel Preparation Before Colonoscopy [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(4): 177-181 | DOI: 10.4274/tjcd.64325  

Comparison of the Efficacy of Polyethylene Glycol, Sennoside and Sodium Phosphate in Bowel Preparation Before Colonoscopy

Emre Günay, Hasan Abuoğlu
University of Health Sciences, Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital, Clinic of General Surgery, İstanbul, Turkey

Aim: The great majority of colorectal cancers arise from pre-existing adenomatous polyps. High-quality bowel cleansing is essential to improve the quality of colonoscopy. The most important factors in choosing a bowel cleansing agent are efficacy, tolerance, and safety. We aimed to compare the efficacy of polyethylene glycol (PEG), sennoside, and sodium phosphate for bowel cleansing in equally sized groups of patients undergoing colonoscopy at our center.
Method: A total of 600 patients undergoing colonoscopy at the University of Health Sciences Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital General Surgery Endoscopy Unit the were included in the study irrespective of age, gender, and other factors. The patients were divided into 3 equal groups and were given either 4 liters of PEG solution, 500 mL of sennoside, or 90 mL of sodium phosphate solution for bowel preparation. The adequacy of bowel preparation was assessed using the Boston Bowel Preparation Scale and the results were compared.
Results: The polyp detection rate was higher in the PEG group than in the sennoside group, and lower in the sodium phosphate group compared to both the PEG and sennoside groups. Bowel preparation scores were similar in the PEG and sennoside groups but lower in the sodium phosphate group compared to the other two groups.

Conclusion: There was no difference in the quality of bowel preparation in patients who used PEG solution and sennosides; however, we observed a difference in polyp detection rates between these groups. This difference may be attributable to other factors that affect polyp detection (cecal intubation status, withdrawal time, technical difficulties, endoscopist experience). The lower polyp detection rate among patients using sodium phosphate seems to be a result of these factors combined with inadequate bowel cleansing. Socio-demographic features of the study population also affect colonoscopy outcomes.

Keywords: Cathartics, colon, colonoscopy, colorectal, polyp


Kolonoskopi Öncesi Barsak Hazırlığında Polietilen Glikol, Sennozid ve Sodyum Fosfatın Etkinliğinin Karşılaştırılması

Emre Günay, Hasan Abuoğlu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Kolorektal kanserlerin büyük çoğunluğu önceden var olan adenomatöz poliplerden köken alır. Kolonoskopinin kalitesini arttırmak için yüksek kaliteli barsak temizliği şarttır. Barsak temizliği sırasında kullanılacak ajanın seçiminde en önemli faktörler etkinlik, tolerans ve güvenliktir. Biz bu çalışma ile, merkezimizde kolonoskopi yapılmış olan eşit sayıda 3 farklı gruba ayırdığımız hastada polietilen glikol (PEG), sennozid ve sodyum fosfatın barsak temizliğindeki etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.
Yöntem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Endoskopi Ünitesinde kolonoskopi yapılan 600 hasta, yaş, cinsiyet ve diğer faktörler dikkate alınmaksızın çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların barsak hazırlığı, 3 eşit grup halinde 4 litre PEG solüsyonu ile, 2 adet 250 mL sennozid içeren solüsyonla ve 2 adet 45 mL sodyum fosfat içeren solüsyonla yapıldı. Barsak hazırlığının yeterli düzeyde olup olmadığı Boston Barsak Hazırlığı Ölçeği’ne göre değerlendirildi ve sonuçlar karşılaştırıldı.
Bulgular: PEG solüsyonu ile barsak hazırlığı yapılmış olan hasta grubunda polip saptanma oranı, sennozid içeren solüsyon ile barsak hazırlığı yapılan gruba göre daha yüksek bulundu. Sodyum fosfat içeren solüsyonla barsak temizliği yapılan hastalarda polip saptanma oranı, PEG ve sennozid içeren solüsyonla barsak temizliği yapılan hastalara göre daha düşük bulundu. PEG solüsyonu ile barsak hazırlığı yapılan hastalarda barsak temizliği skoru, sennozid içeren solüsyonla barsak hazırlığı yapılan hastalarla benzer özellik göstermekte iken, sodyum fosfat ile barsak hazırlığı yapılan hastalarda bu iki gruba göre daha düşük bulundu.
Sonuç: PEG solüsyonu ve sennozidlerle barsak hazırlığı yapılmış olan hastalarda barsak temizliğinin kalitesi açısından fark olmamasına karşın polip saptanma oranları arasındaki fark, polip saptanma oranları üzerinde etkili başka faktörlerin de (çekal entübasyon durumu, kolonoskopik çıkış süresinin 6 dakika veya daha uzun olması, teknik sınırlamalar, endoskopistin deneyimi) olmasına bağlıdır. Sodyum fosfat tuzları ile barsak hazırlığı yapılmış olan hastalarda bu diğer faktörlere ek olarak yetersiz barsak temizliği de eklenince polip saptanma oranlarının düştüğünü görüyoruz. Çalışılan popülasyonun sosyo-demografik durumu da kolonoskopinin sonuçlarına etki eder.

Anahtar Kelimeler: Katartikler, kolon, kolonoskopi, kolorektal, polip


Emre Günay, Hasan Abuoğlu. Comparison of the Efficacy of Polyethylene Glycol, Sennoside and Sodium Phosphate in Bowel Preparation Before Colonoscopy. Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(4): 177-181

Corresponding Author: Emre Günay, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale