TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
Role of Ultrasonography in Evaluation of Pilonidal Disease [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(4): 182-185 | DOI: 10.4274/tjcd.35693  

Role of Ultrasonography in Evaluation of Pilonidal Disease

Dursun Özgür Karakaş
İstanbul Okmeydanı Training and Research Hospital, Clinic of General Surgery, İstanbul, Turkey

Aim: Pilonidal disease (PD) generally occurs in the sacrococcygeal region and physical examination (PE) is the main diagnostic method. However, imaging methods such as ultrasonography (USG) may be necessary to evaluate PD in some cases. The aim of this study was to evaluate the use of USG in PD.
Method: PD patients who underwent preoperative superficial USG between January 2012 and December 2013 were evaluated retrospectively. Age, sex, body mass index (BMI), duration of complaints, distance from anal verge, number of inactive or active sinus orifices, anesthesia type, and PD dimensions and distal and proximal borders in PE, USG, and postoperative exploration (EXP) were evaluated. T-test and Pearson’s correlation were used for statistical analysis.
Results: Forty patients were included in the study. All patients were male (100%), mean age was 22.82±2.77 years, and mean BMI was 24.96±2.35 kg/cm2. Surgery was conducted under local anesthesia for 72.5% of the patients. Mean PD dimensions on USG were significantly larger in patients operated under spinal anesthesia (p=0.01). The correlation of dimensions between PE and EXP was 0.72 (good) (p=0.0001) and correlation between USG and EXP was 0.51 (moderately good) (p=0.001). The correlation of distal and proximal borders between PE and EXP was 0.564 (good) and between USG and EXP was 0.368 (moderate) (p=0.0001, p=0.02 respectively).
Conclusion: Physical examination is a simple and highly accurate diagnostic modality for determining dimensions and borders of PD. USG dimensions are beneficial for determining suitable anesthesia type. Hydrogen peroxide-enhanced USG or magnetic resonance imaging can be used for advanced evaluation of PD.

Keywords: Pilonidal disease, physical examination, ultrasonography, anesthesia


Pilonidal Sinüsün Değerlendirilmesinde Ultrasonografinin Rolü

Dursun Özgür Karakaş
İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, İstanbul, Türkiye

Amaç: Pilonidal sinüs (PS), sıklıkla sakrokoksigeal bölgede görülen ve fizik muayenin (FM) temel tanı yöntemi olduğu bir hastalıktır. Ultrasonografi (USG) gibi görüntüleme yöntemleri bazı PS değerlendirilmesinde gerekli olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı PS için yapılan yüzeysel USG’yi değerlendirmektir.
Yöntem: Ocak 2012 ile Aralık 2013 tarihleri arasında PS nedeni ile başvuran ve preoperatif yüzeysel USG yapılan hastalar geriye dönük değerlendirildi. Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi (VKI), şikâyetlerinin süresi, anal girimde uzaklığı, aktif ve inaktif sinüs orifis sayısı, anestezi şekli, PS’nin FM, USG ve patoloji piyesindeki (PP) boyutları, üst ve alt sınıra olan uzaklıkları değerlendirildi. İstatistiksel analiz için T-test and Pearson korelasyon testleri kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya kırk hasta dâhil edildi. Tüm hastalar erkek (%100), ortalama yaş 22,82±2,772 yıl, ortalama VKI 24,96±2,352 kg/cm2 idi. Hastaların %72,5’i lokal anestezi altında opere edildi. Spinal anestezi ile opere edilen PS hastalarının USG’deki ortalama boyutları istatistiksel olarak anlamlı yüksek saptandı (p=0,01). Boyutların ölçümündeki korelasyon; FM ile PP arasında 0,72 (iyi) (p=0,0001), USG ile PP arasında 0,51 (ılımlı iyi) (p=0,001) saptandı. Üst ve alt sınıra olan uzaklıklarındaki korelasyon; FM ile PP arasında 0,564 (iyi), USG ile PP arasında 0,368 (ılımlı) (p=0,0001, p=0,02 sırasıyla) saptandı.
Sonuç: FM PS’nin boyut ve sınırlarının saptanmasında temel ve yüksek doğruluğa sahip tanı yöntemidir. USG ölçümleri uygun anestezi tipinin
belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. Hidrojen peroksit uygulaması ile birlikte yapılan USG veya manyetik rezonans görüntüleme ileri değerlendirmede daha etkili olarak kullanılabilecek yöntemlerdir.

Anahtar Kelimeler: Pilonidal sinüs, fizik muayene, ultrasonografi, anestezi


Dursun Özgür Karakaş. Role of Ultrasonography in Evaluation of Pilonidal Disease. Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(4): 182-185

Corresponding Author: Dursun Özgür Karakaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale