TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
Controllable Risk Factor in the Development of Parastomal Hernia; Preoperative Marking [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(4): 172-176 | DOI: 10.4274/tjcd.35492  

Controllable Risk Factor in the Development of Parastomal Hernia; Preoperative Marking

Ramazan Kozan, Fatma Ayça Gültekin
Zonguldak Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Zonguldak, Turkey

Aim: Parastomal hernia is one of the most common ostomy-related late complications. Understanding the factors that play a role in development is very important in terms of preventing this complication. In this study, it was aimed to determine the factors that are effective in the development of parastomal hernia and to reveal the relationship between herniation and preoperative stoma site marking.
Method: The data of 168 patients who underwent colostomy in our clinic were evaluated retrospectively. Demographic datas, body mass index (BMI), malignant or benign disease status, emergency or elective operation, colostomy type and preoperative stoma site markings were examined. Predictive factors in hernia development were determined by comparing the patients with and without parastomal hernia.
Results: When the data of 168 patients were examined, the mean age was 59 ± 26.2 year, the female/male ratio was 81/87, and the BMI average was 29.8 ± 16.2 kg/m2. 118 (70.2%) patients had colostomy due to malignancy, and 50 (29.8%) patients had colostomy due to benign causes. 63 (37.5%) patients were operated under urgent conditions while 105 (62.5%) patients were operated under elective conditions. Loop colostomy was performed in 40 (23.8%) patients and end colostomy was performed in 128 (76.2%) patients. 106 (63.1%) patients had preoperative stoma site marking, but 62 (36.9%) patients were not marked. The incidence of parastomal hernia in the study was 5.95%. Median follow-up was18 months (11-29 months).
Conclusion: High BMI, emergency surgery, end colostomy, and not having preoperative stoma site marking were independent predictive risk factors
for parastomal hernia development. Of these, the only controllable factor is preoperative marking. Performing preoperative stoma site marking in all possible cases will contribute to reducing the risk of parastomal hernia.

Keywords: Parastomal hernia, stoma site marking, stoma complications


Parastomal Herni Gelişiminde Kontrol Edilebilir Risk Faktörü; Preoperatif İşaretleme

Ramazan Kozan, Fatma Ayça Gültekin
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye

Amaç: Parastomal herni en sık görülen stoma ilişkili geç dönem komplikasyonlardan biridir. Gelişiminde rol oynayan faktörlerinin anlaşılması bu komplikasyonun önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada parastomal herni gelişiminde etkili faktörlerin saptanması ve özellikle preoperatif stoma yeri işaretlemesi ile herni gelişimi arasındaki ilişkinin ortaya konulması hedeflenmiştir
Yöntem: Kliniğimizde kolostomi açılan 168 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Demografik veriler, vücut kitle indeksi (VKİ), malign veya benign hastalık durumu, ameliyatın acil veya elektif yapılması, kolostomi tipi ve preoperatif stoma yeri işaretlemesi yapılıp yapılmadığı incelendi. Parastomal herni gelişen ve gelişmeyen hastalar karşılaştırılarak herni gelişiminde etkili prediktif faktörler tespit edildi.
Bulgular: Yüz altmış sekiz hastanın verileri incelendiğinde yaş ortalaması 59±26,2 yıl, kadın/erkek oranı 81/87, VKİ ortalaması ise 29,8±16,2 kg/m2 olarak hesaplandı. Yüz on sekiz (%70,2) hastada malignite nedeniyle, 50 hastada (%29,8) benign nedenlerden dolayı kolostomi açıldığı görüldü. Yüz beş (%62,5) hasta elektif şartlarda ameliyat edilmişken 63 hasta (%37,5) acil şartlarda ameliyat edilmişti. Hastaların 40’ında (%23,8) loop kolostomi, 128’inde (%76,2) uç kolostomi mevcuttu. Yüz altı (%63,1) hastada preoperatif stoma yeri işaretlenmişken 62 (%36,9) hastada işaretleme yapılmadığı görüldü. Çalışmadaki parastomal herni insidansı %5,95 olarak saptandı. Medyan takip süresi 18 aydı (11-29 ay).
Sonuç: Artmış VKİ, acil ameliyat, uç kolostomi tipi ve stoma yerinin işaretlenmemesi parastomal herni gelişimi için bağımsız prediktif risk faktörleri olarak saptanmıştır. Bu değişkenler içerisinde kontrol altına alınabilir tek faktör preoperatif işaretlemedir. Mümkün olan tüm hastalarda preoperatif stoma yeri işaretlemesinin yapılması parastomal herni riskinin azaltılmasına katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Parastomal herni, stoma yeri işaretlemesi, stoma komplikasyonları


Ramazan Kozan, Fatma Ayça Gültekin. Controllable Risk Factor in the Development of Parastomal Hernia; Preoperative Marking. Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(4): 172-176

Corresponding Author: Ramazan Kozan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale