TR
ISSN 2536-4898
E-ISSN 2536-4901
 
 
Volume: 28 Issue: 4 (2018)
 
Assessment of Patient Anxiety Levels Before and After Stoma Surgery [Turk J Colorectal Dis ]
Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(4): 159-163 | DOI: 10.4274/tjcd.15046  

Assessment of Patient Anxiety Levels Before and After Stoma Surgery

Selda Karaveli Çakır1, Türkan Özbayır2
1Kastamonu University, Fazıl Boyner Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Kastamonu, Turkey
2Ege University Faculty of Nursing, Department of Surgical Nursing, İzmir, Turkey

Aim: Preoperative education is one of the methods used to reduce anxiety levels. This study was planned to investigate the effect of preoperative education on the anxiety levels of patients undergoing planned colorectal surgery with creation of an intestinal stoma.
Method: The study population consisted of patients admitted to the general surgery department of a university hospital between 9 June 2013 and 15 August 2014 for planned colorectal surgery with stoma creation. The study sample consisted of 30 patients in the experimental group (received preoperative education) and 30 patients in the control group who met the inclusion criteria. Scheduled trainings were given to the experimental group during the preoperative period using a training booklet on stoma care. The Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI form TX-1/2) was administered to all patients preoperatively and six months after surgery.
Results: Mean age of the patients was 53.5±12.83 years in the experimental group, and 58.00±14.22 years in the control group. Mean preoperative STAI form TX-1 scores of the experimental and control groups were 37.10±3.57 and 42.70±2.02, respectively. Mean preoperative STAI form TX-2 scores in the experimental and control groups were 37.00±2.00 and 47.83±3.37, respectively. Six months after surgery, the experimental and control groups had mean STAI form TX-1 scores of 37.17±5.38 and 41.93±3.02 and mean STAI form TX-2 scores of 39.73±5.02 and 48.00±2.33, respectively. Preoperative STAI form TX-1 and 6-month postoperative STAI form TX-1/2 scores were significantly higher in the control group than in the experimental group (p<0.05).
Conclusion: Based on the results obtained, patients who underwent stoma surgery experienced anxiety, and preoperative education decreased patients’ anxiety levels in the postoperative period.

Keywords: Stoma, anxiety, State-Trait Anxiety Inventory


Stoma Cerrahisi Öncesi ve Sonrası Hastaların Anksiyete Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Selda Karaveli Çakır1, Türkan Özbayır2
1Kastamonu Üniversitesi, Fazıl Boyner Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Kastamonu
2Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Ameliyat öncesi dönemde verilen eğitim anksiyete seviyesini düşürmek için uygulanan yöntemlerden biridir. Bu araştırma planlı kolorektal cerrahi sonrası stoma açılacak olan hastalara ameliyat öncesi verilen eğitimin hastaların anksiyete düzeyine etkisini incelemek amacıyla planlanmıştır.
Yöntem: Araştırmanın evrenini 9 Haziran 2013- 15 Ağustos 2014 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin genel cerrahi anabilim dalında planlı kolorektal cerrahi ameliyatı için yatışı yapılan stoma açılacak olan hastalar, örneklemi araştırmanın sınırlılıklarına uyan 30’u deney (ameliyat öncesi eğitim alan), 30’u kontrol grubunda yer alan hastalar oluşturdu. Deney grubundaki hastalara ameliyat öncesi dönemde stoma bakımına yönelik eğitim kitapçığı kullanılarak planlı eğitim verildi. Tüm hastalara ameliyat öncesi ve ameliyattan 6 ay sonra Spielberger Durumluk-Süreklilik Kaygı Ölçeği (STAI form TX-1-2 ) uygulandı.
Bulgular: Deney grubundaki hastaların yaş ortalaması 53.5±12.83; kontrol grubundaki hastaların yaş ortalaması 58.00±14.22 yıldır. Deney grubundaki hastaların ameliyat öncesi STAI form TX-1 puan ortalaması 37.10±3.57, kontrol grubunun 42.70±2.02, deney grubunda STAI form TX-2 puan ortalaması 37.00±2.00, kontrol grubunun 47.83±3.37 olduğu saptandı. Ameliyattan 6 ay sonra deney grubundaki hastaların STAI form TX-1 puan ortalaması 37.17±5.38, kontrol grubunun 41.93±3.02, deney grubunda STAI form TX-2 puan ortalaması 39.73±5.02, kontrol grubunun 48.00±2.33 olduğu saptandı. Ameliyat öncesi STAI form TX-1 ve ameliyattan 6 ay sonraki STAI form TX-1-2 puanları kontrol grubundaki hastalarda deney grubundaki hastalara göre anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı (p<0.05)
Sonuç: Elde edilen sonuçlara göre stoma cerrahisi geçiren hastaların anksiyete yaşadığı, ameliyat öncesi verilen eğitimin ameliyat sonrası dönemde hastaların anksiyetesini azalttığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Stoma, anksiyete, Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği


Selda Karaveli Çakır, Türkan Özbayır. Assessment of Patient Anxiety Levels Before and After Stoma Surgery. Turk J Colorectal Dis . 2018; 28(4): 159-163

Corresponding Author: Selda Karaveli Çakır, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
English Full Text
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


 
Quick Search


 
Copyright © 2019 Turkish Journal of Colorectal Disease LookUs & OnlineMakale